PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
PIW Rypin

 

1715093041397-6471311b-8892-4611-8c4c-060b4b4d930d 1

 

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE,
NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH


UWAGA !
TEREN WYKŁADANIA PRZYNĘT
ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
WYKŁADANE BĘDĄ NA OBSZARZE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(POWIAT BRODNICKI, RYPIŃSKI, LIPNOWSKI, WŁOCŁAWSKI, GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, ALEKSANDROWSKI, RADZIEJOWSKI;
POW. WĄBRZESKI: GM. KSIĄŻKI, GM. DĘBOWA ŁĄKA, GM. RYŃSK; POW. TORUŃSKI GM. OBROWO, GM. LUBICZ, GM. CZERNIKOWO),
W OKR E SI E od 4 do 17 kwietnia 2024 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO
WŚCIEKLIŹNIE


1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania
populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
2. Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest dwa razy w roku poprzez zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach niezabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
4. Immunoprzynęty koloru brązowo-zielonego mają kształt kwadratowy lub kulisty o wielkości ok. 4,5 cm; wykonane z masy mięsno - rybnej, zawierają
zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po
przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.

WSKAZÓWKI
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKŁADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY
DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE


• Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,

• Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa
oraz oczami,
• W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić
lekarza medycyny, stację „SANEPID-u” lub lekarza weterynarii,
• Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona
przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
• Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie
powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.


ABY AKCJA DOUSTNEGO SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZEBIEGAŁA BEZPIECZNIE
I EFEKTYWNIE, PROSI SIĘ O:


• Nie wypuszczanie swobodnie psów i kotów oraz nie organizowanie polowań z psami w okresie 3 tygodni od wyłożenia szczepionki,
• Nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie napotkanych immunoprzynęt,
• Zgłaszanie wszelkich kontaktów ludzi lub zwierząt domowych z immunoprzynętami w najbliższych przychodniach lekarskich, szpitalach zakaźnych,
stacjach ”SANEPID-u”, lecznicach weterynaryjnych lub Inspektoratach Weterynarii,
• Szczególne pouczenie dzieci o powyższych zasadach postępowania.

 

KOMUNIKAT - plik PDF

PLAKAT - plik PDFPowiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje

 

od 10 maja 2023r. dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny na terenie powiatu rypińskiego

obowiązują zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2023 poz. 866) gospodarstwa te - jako zlokalizowane na obszarze objętym ograniczeniami I-                   są zwolnione z nakazu:

1. prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń,                 w których są utrzymywane świnie,

2.sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury     i knurki oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,

3.wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

4.stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania       i odkażania obuwia,

5.bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

6.uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,

7.monitorowania i zwalczania gryzoni;

8.wyłożenia mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

 • wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,
 • wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa

- a także stałego utrzymywania wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

UWAGA!

Należy pamiętać, iż nie wszystkie wymagania zostały zniesione.

Nadal obowiązują pozostałe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi         z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021, poz. 1485 ze zm.).

Aktualne pozostają następujące nakazy:

1. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

2. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

3. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

4. karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

5.używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności;

oraz zakazy:

1. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I           do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.4)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II", oraz wymienionych w ust. 5 części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III", chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

2. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce     w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików        co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

4. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Hodowco pamiętaj o obowiązkach wynikających z innych aktów prawnych:

 1. Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia oraz oznakowane,
 2. Przemieszczenia świń, padnięcia, ubój gospodarczy muszą być zgłaszane do Biura Powiatowegow Rypinie,
 3. Przy przeprowadzaniu uboju gospodarczego należy dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa:
 • badanie przedubojowe (badanie przeprowadzają Urzędowi Lekarze Weterynarii),
 • badanie poubojowe (badanie na obecność włośni),
 • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju gospodarczego minimum 24 godziny przed ubojem                              do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie (telefonicznie pod numerem 54 280 2701 lub na miejscu            w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie, ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin).
 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, dzień 02.01.2024 r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z czym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie będzie nieczynny.

 

mp

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w RYPINIE

z dnia 12 czerwca 2023 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu rypińskiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz, 1421 tekst jednolity z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. Uchyla się rozporządzenia nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu rypińskiego.

§ 2. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie

Joanna Monika Żychniewicz

 


W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.