PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Regulamin PIW

Regulamin PIW w Rypinie

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie działa w szczególności na podstawie:

 

 1)            ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., Nr 1557),

 2)            zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r., Nr 3, poz. 3);

 3)            zarządzenie nr 32 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2014 r., poz. 26),

 4)            zarządzenia nr 20 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2020 r., poz. 18)

 5)            niniejszego regulaminu.

 

 § 2

 

1.      Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

  2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat rypiński;

 2)      Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie;

 3)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie;

 4)      Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § od 11 do 15  Regulaminu;

  5)      koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz osobę kierującą zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

 

 

§ 3

 

 

 

1.      Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

  2.      Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

  1)      wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

 2)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

 3)      wynikających z odrębnych ustaw.

  3.      Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

  4.      Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.

  5.      Siedziba Inspektoratu mieści się w Rypinie, ul. Nowy Rynek 15.

 

 

Rozdział II

 

 Organizacja Inspektoratu

 

 § 4

 

 

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują koordynatorzy.

  2. W zespołach, o których mowa w § 11 i 12 koordynatorem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

  3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 

 

Rozdział III

  Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 § 5

 

 

 

1.      Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

  2.       Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

  1)            zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

  2)            reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

  3)            wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

  4)            udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

  5)            zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

  6)            zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

 

§ 6

 

1.        W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 

 2.                W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik. 

 3.      Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

 1)      Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

 2)      Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;

 3)      Zespół do spraw finansowo – księgowych ;

             4)  Zespół do spraw administracyjnych;

             5)  Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

             6) Pracownie badania mięsa na obecność włośni.

 

 

§ 7

 

1.        Koordynatorzy odpowiadają za:

  1      )             należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;  

  2)          porządek i dyscyplinę pracy;  

  3)          merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw. 

 

 2.      Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

 § 8

 

 1.      Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

  2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

  3.      Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

  1)        pracownika zajmującego się sprawą, 

  2)          koordynatora zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny; 

  3)                  głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe; 

  4)                  radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym. 

 4.      Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

  1)     pracownika zajmującego się sprawą; 

  2)                                     koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument; 

  3)            głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe. 

  5.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

 

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub w przypadku nieobecności tych osób osoba pisemnie upoważniona przez Powiatowego Lekarza do zastępowania.

 2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

 

 

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym. 

 

 
 

§ 9 

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

 § 10

 

 1.      Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

 2.      Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

 

 

Rozdział IV

  Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

  § 11

 

 

 

1.      Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

  1)       zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;

  2)       monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

  3)       przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt;

  4)       przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności;

  5)       sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;

  6)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;

  7)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;

  8)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

  9)       prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

 

 2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

  1)      inspektor weterynaryjny;

  2)      inspektor weterynaryjny;

  3)      inspektor weterynaryjny;

 

 
 

 § 12

 
 

 

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy:

 1)       badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

  2)       przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

  3)       sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;

  4)       prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

  5)       przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF,

  6)       sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego;

  7)       sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

  8)       prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

  9)       przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej i od innych upoważnionych organów o niebezpiecznych paszach oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.

 

 2.W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 1)  starszy inspektor weterynaryjny;

 2)   inspektor weterynaryjny,

 3) inspektor weterynaryjny.

 

 

§ 13

 

 

1.      Do zadańzespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

  1)       prowadzenie rachunkowości oraz obsługa finansowa Inspektoratu,

  2)       opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia,   środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 3)       prowadzenie spraw płacowych, kadrowych, socjalnych i BHP,

 4)       ewidencja składników majątkowych  Inspektoratu,

 5)       współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z opracowywaniem, realizacją i raportowaniem w zakresie finansowym wykonania programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

 

 

 

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

  1)      prowadzenia rachunkowości jednostki;

  2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3)      dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

  1)       główna księgowa,

  2)       księgowa,

  3)       referentka.

 

 

§ 14

 

1.      Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

  1)       obsługa administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy;

  2)       sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz infrastruktury sieciowej;

  3)       obsługa samochodów służbowych;

  4)       koordynowanie prac Inspektoratu dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie Inspektoratu materiałów i informacji przygotowywanych przez Inspektorat,

 5)       utrzymanie czystości i porządku na placu wokół  Inspektoratu, wykonywanie drobnych napraw i remontów,

  6)       prowadzenie magazynu.

 

 2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 1)       sekretarz kierownika urzędu;

 2)       kierowca samochodu służbowego.

 

 

§ 15

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 

 1)       wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu, w tym świadczenie doradztwa prawnego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w Powiatowym Inspektoracie

 2)       reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi;

 3)       opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych.

 

 § 16

 

1.      W powiecie rypińskim badaniem mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania zajmą się niżej wymienione pracownie:

 1) Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni ZHW w Bydgoszczy nr TPDW: 09-1, Rogowo  87-515 Rogowo

 2) Terenowej Pracowni Diagnostyki Włośni ZHW w Bydgoszczy nr TPDW: 09-2,
ul. Łąkowa 9, 87-510 Skrwilno

 

3.      Do zadań Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni należy:

 1) badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania w TPDW: 09-1, Rogowo  87-515 Rogowo

 2) badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania w TPDW: 09-2, ul. Łąkowa 9, 87-510 Skrwilno

 4.      Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośni pod względem organizacyjnym podlegają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rypinie, a pod względem systemu zarządzania jakością podlegają Kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

 

 

 § 17

 

 Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

 

 

 

Wykaz załączników:

 

 

1.      Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1. 

 2.      Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr ………………

 z dnia …………………. r.

 

 

 

Wykaz symboli komórek organizacyjnych

 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie

 

 

 

 

 

1.      Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt – ZZOZ

 2.      Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - ZBŻPU

 3.      Zespół do spraw finansowo – księgowych - ZFK

 4.      Zespół do spraw administracyjnych - ZA

 5.      Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej – SOP

 6.      Pracownie badania mięsa na obecność włośni – TPDW

 

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 04 września 2020 11:09  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.