PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna ASF Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Wterynarii w Rypinie nr 1/2022

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Wterynarii w Rypinie nr 1/2022

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RYPINIE

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rypińskiego.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 8, pkt 8a, pkt 8b, pkt 11, ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt   (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 t.j.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy     z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru

świń, uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich określonych w załączniku                         do niniejszego rozporządzenia, zawierających się w granicach administracyjnych powiatu rypińskiego.

§2.1.Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików                   w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.   na warunkach określonych w ust.

2 i 3.

2.Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

3.Dopuszcza się możliwość zmiany liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego                      w poszczególnych obwodach łowieckich na podstawie analizy zagrożenia przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii.

§3.Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

§4.1.Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone   do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego bądź utylizacji lub wprowadzone do obrotu przez zarządców           lub dzierżawców obwodów łowieckich na warunkach określonych w ust. 2.

2.Tusze dzików pozyskane w odstrzale sanitarnym mogą być wprowadzone do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji, udokumentowanej oceny w formie oświadczenia zgodnie z sekcją IV rozdział II pkt 4 lit.

a) załącznika III do rozporządzenia (WE)    nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,wystawionych przez przeszkoloną osobę, oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych w myśl postanowień pakietu higienicznego UE, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005   w odniesieniu             do kontroli urzędowych.

§5.Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze wskazanym w § 1, niezwłoczne zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii trudności z wykonaniem odstrzału sanitarnego, celem uruchomienia doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia     do wykonywania polowania, z zamiarem ich użycia do odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na określonych obszarach.

§6.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty   na terenie powiatu rypińskiego.

§7.Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

załącznik
do rozporządzenia Nr 1 /2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie z dnia 01 kwietnia 2022 r.

 

Lp.

Powiat

Nr obwodu łowieckiego

Przynależność organizacyjna obwodu

łowieckiego ZO

PZŁ/RDLP

Nazwa zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego

Liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego

1

rypiński

94

PZŁ Wł

Nr 71 „Sokół” Rypin

2

2

rypiński

95

PZŁ Wł

Nr 72 „Łoś” Rypin

3

3

rypiński

110

PZŁ Wł

„Szarak” Golub - Dobrzyń

1

4

rypiński

127

PZŁ Wł

Nr 134 „Orzeł” Skrwilno

2

5

rypiński

128

PZŁ Wł

Nr 9 „Słonka” Rypin

2

6

rypiński

129

PZŁ To

Nr 73 „Róg” Nadróż

3

7

rypiński

130

PZŁ Wł

Nr 72 „Łoś” Rypin

3

   

                                                                                                      Razem

16

 

 

Plik rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisany cyfrowo - pobierz PDF

Plik załącznika nr 1 podpisany cyfrowo - pobierz PDF

 

 

 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 01 kwietnia 2022 17:36  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.