PIW Rypin

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna HPAI ROZPORZĄDZENIE Nr 18 /2022 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 /2022 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r.

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 /2022

WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 8a, pkt 8fi pkt 10, ust. 4 ustawy z dnia Il marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn.zm.) oraz art. 60 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 4 ust. 4 lit. b oraz lit. e decyzji "konawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE. L Nr 205 z 14.8.2018 r., str. 48), zarządza się, co następuje:

S 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej — "soce zjadliwej grypy ptaków, uznaje się teren powiatów w granicach administracyjnych województwa kujawsko — pomorskiego.

S2.l. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w S 1, zakazuje się:

  1. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
    1. drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
    2. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
  2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, "stawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum.

2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w S 1, nakazuje się:

l) odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

3. Środki określone w ust. I i 2 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

S3. Nakazy i zakazy, o których mowa w S 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w S 1.

S4. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768).

S5.l. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.