PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna HPAI Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie

Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RYPINIE

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu rypińskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1, pkt 3lit. b, pkt 4, pkt 5a, pkt 7, pkt 8a, pkt 8e, pkt 10, pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn.zm.) oraz art. 70 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 63-65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64, z późn. zm.) w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, zarządza się, co następuje:

§ 1. Strefą w promieniu minimum 1 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za strefę objętą zakażeniem grypą ptaków, obejmującą w powiecie rypińskim, gmina Brzuze obszar pomiędzy zachodnią granicą gminy Brzuze rozciągającą się od drogi nr 534 wzdłuż jeziora „Czarownica”, przez miejscowość Przyrowa i Studzianka, a drogą 534 i 536 przebiegającą przez miejscowość Ostrowite oraz drogą prowadzącą z miejscowości Ostrowite w kierunku miejscowości Studzianka.

§ 2. 1. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia martwych ptaków, usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące; 5) posiadaczowi ptaków:
  1. prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem mieszkańców gospodarstwa,
  2. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  3. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  4. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
  5. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  6. niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie,
  7. zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rypinie;

2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj w strefie objętej zakażeniem, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza strefą objętą zakażeniem bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie;
 3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 4. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie;
 5. wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie;
 6. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 7. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych; 8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 9) organizowania polowań na ptaki łowne.
  1. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez strefę objętą zakażeniem drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
  2. Środki określone w ust. 1 i 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa.

§ 3. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”

 1. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 2. Tablice należy umieścić na ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zwartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768).

§ 6. Wykonanie Rozporządzenia powierza się Staroście Rypińskiemu, Wójtowi Gminy Brzuze, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rypinie, Nadleśnictwu Skrwilno, Łowczemu Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, właściwym terytorialnie zarządcom dróg.

§ 7. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.

              2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie

Joanna Monika Żychniewicz

 

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.