PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Ogłoszenia i przetargi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen stanowiącego zużyty rzeczowy składnik majątku ruchomego PIW Rypin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen stanowiącego zużyty rzeczowy składnik majątku ruchomego PIW Rypin

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu stanowiącego zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 998) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego CITROEN BERLINGO 1,6 HDI znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 15:

Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Marka:    CITROEN
2. Model:    BERLINGO 1,6 16V I-DI MR'03
3. Wersja:    Multispace
4. Rodzaj pojazdu:    samochód osobowy
5. Rodzaj nadwozia:    kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
6. Rodzaj paliwa:    olej napędowy
7. Jednostka napędowa:    z zapłonem samoczynnym
8. Data pierwszej rejestracji:    2007/11/21
9. Wskazanie drogomierza:    169637 km
10. Okres eksploatacji pojazdu:    173 mies.
11. Nr rejestracyjny:    CRY 05UT
12. Nr nadwozia:    VF7GJ9HXC93486038
13. Rok produkcji:    2007
14. Kolor powłoki lakierowej:
15. Oznaczenie typu:    Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
16. Dopuszczalna masa całkowita:    1890 kg
17. Pojemność/Moc silnika:    1560 ccm / 66kW (90KM)
18. Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
19. Rodzaj skrzyni biegów:    manualna
20. Rodzaj napędu:    przedni

 

Stan techniczny pojazdu:

Pojazd po wypadku komunikacyjnym — szkoda całkowita, zakres uszkodzeń pojazdu stanowi załącznik do ogłoszenia.

Pojazd można oglądać w dni pracy Urzędu począwszy od dnia 07.07.2022 r. do dnia 20.07.2022 r. w godz.: 8:00-14:00 po uprzednim umówieniu.

Miejsce postoju samochodu: Stacja Obsługi Samochodów, Zbigniew Gawroński, ul. Piłsudskiego 47, 87-500 Rypin.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21.07.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie przy ulicy Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin w formie porównania pisemnych ofert.

Wysokość, forma oraz termin wniesienia wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 213 zł do dnia przeprowadzenia przetargu do godz. 9:00 wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie:

78 1010 1078 0049 6513 9120 0000

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na numer rachunku bankowego, z którego dokonano wpłaty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi: 2.130,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych).

Cena wywoławcza stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wysokością wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
 2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (jednorazowo i na rachunek bankowy);
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 4. Podpis oferenta;
 5. Kopię dowodu wpłaty wadium;
 6. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w przypadku osób fizycznych - formularz do pobrania na stronie internetowej ;
 7. Oświadczenie (w przypadku, gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż dotyczących bezpośrednio jego lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO — oferent nie składa oświadczenia) — formularz do pobrania na stronie internetowej.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę j eżeli:

 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. Nie zawiera wymaganych danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta w formie pisemnej.

Wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przetargu.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin do dnia 20.07.2022 r. do godziny 12:00, w zamkniętych kopertach oznaczonych imieniem, nazwiskiem i adresem lub nazwą firmy i siedzibą oferenta oraz dopiskiem „PRZETARG” Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Oferta pozostaje wiążąca przez 14 dni od dnia przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21.07.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin, w formie porównania pisemnych ofert.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tą samą cenę przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Kolejne podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż 100 zł.

W wyniku licytacji zostanie przyjęta oferta z najwyżej wylicytowaną ceną po 3-krotnym jej wywołaniu.

Zastrzeżenie:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zaksięgowaniu jednorazowej zapłaty na koncie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie.

Z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie podpisze umowę sprzedaży w terminie nie dłużnym niż 7 dni.

Informacja o treści przepisu S 16, 17 i S 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 998)

S 16.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.
 2. Wadium wnosi się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

S 17.

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego zawiera:

l) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta; 2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 2. inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.

S 19.

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w S 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

Oferta oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie https://piwrypin.pl zakładka: Ogłoszenia i przetargi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 54 280 2787, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pliki do pobrania::

Wzór oferty

Klauzula RODO

Kalkulacja naprawy

 

Data ostatniej modyfikacji: środa, 06 lipca 2022 19:46  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.