PIW Rypin

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna ASF Zmiany w przepisach dotyczących wymagań związanych z ASF

Zmiany w przepisach dotyczących wymagań związanych z ASF

Email Drukuj PDF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje

 

od 10 maja 2023r. dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny na terenie powiatu rypińskiego

obowiązują zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2023 poz. 866) gospodarstwa te - jako zlokalizowane na obszarze objętym ograniczeniami I-                   są zwolnione z nakazu:

1. prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń,                 w których są utrzymywane świnie,

2.sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury     i knurki oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,

3.wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

4.stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania       i odkażania obuwia,

5.bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

6.uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,

7.monitorowania i zwalczania gryzoni;

8.wyłożenia mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

 • wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa,
 • wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa

- a także stałego utrzymywania wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

UWAGA!

Należy pamiętać, iż nie wszystkie wymagania zostały zniesione.

Nadal obowiązują pozostałe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi         z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021, poz. 1485 ze zm.).

Aktualne pozostają następujące nakazy:

1. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

2. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

3. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

4. karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

5.używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności;

oraz zakazy:

1. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I           do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.4)), zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami II", oraz wymienionych w ust. 5 części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami III", chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

2. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce     w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików        co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

4. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Hodowco pamiętaj o obowiązkach wynikających z innych aktów prawnych:

 1. Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia oraz oznakowane,
 2. Przemieszczenia świń, padnięcia, ubój gospodarczy muszą być zgłaszane do Biura Powiatowegow Rypinie,
 3. Przy przeprowadzaniu uboju gospodarczego należy dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa:
 • badanie przedubojowe (badanie przeprowadzają Urzędowi Lekarze Weterynarii),
 • badanie poubojowe (badanie na obecność włośni),
 • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia uboju gospodarczego minimum 24 godziny przed ubojem                              do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie (telefonicznie pod numerem 54 280 2701 lub na miejscu            w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rypinie, ul. Nowy Rynek 15, 87-500 Rypin).
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 26 czerwca 2023 10:14  

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany dotyczące zapisywania cookies są możliwe w każdym momencie z poziomu ustawień Państwa przeglądarki.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.